Odměna za služby

Odměna advokátů se řídí především zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměňování advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Dle výše uvedeného má advokát nárok na odměnu sjednanou ve smlouvě s klientem a v případě, že odměna advokáta ve smlouvě sjednána není, má nárok na odměnu dle advokátního tarifu.

Na základě dohody s klientem je možné volit mezi níže uvedenými způsoby odměny.

  • Hodinová sazba – Výše hodinové sazby závisí na složitosti konkrétního případu. K vyúčtování odměny stanovené hodinovou sazbou advokátní kancelář klientovi přiloží seznam úkonů provedených ve věci s přehledem účelně stráveného času.
  • Paušální odměna – Advokátní kancelář nabízí svým klientům předem vymezené služby za měsíční paušál, jehož výše je upravována podle skutečného objemu poskytnutých právních služeb v předchozím období.
  • Pevná odměna – Klientovi je účtována předem dohodnutá odměna za předem sjednaný rozsah právních služeb. Výše pevné odměny se odvíjí od složitosti případu a předpokládaného času, potřebného pro jeho vyřešení.